Värmepump

Att en värmepump både är miljövänlig och sänker elkostnaderna har nog ingen undgått att höra talas om idag. Värmepumpar blir vanligare och vanligare i alla slags fastigheter.

Vad är en värmepump?
Utdrag från Wikipedia
En värmepump är en teknisk anordning som överför värme från en kall till en varm plats. För att detta ska vara möjligt måste energi i någon form tillföras, enligt termodynamikens andra huvudsats. Den skenbara verkningsgraden (värmefaktorn) i en värmepump kan nå upp till 500%. Tekniken i en värmepump är i princip densamma som i en kylanläggning. Den huvudsakliga skillnaden mellan dessa två är användningsområdet; värmepumpar används för uppvärmning, medan kylanläggningar används för kylning.

Energi återvinns ur ytjord, berggrund eller sjö, vilket därmed väsentligt reducerar energikostnaderna. Ju större hus eller fastighet, desto större blir besparingen.

Vi marknadsför Bosch, Nibe och CTC produkter. Genom dem har vi ett brett sortiment med allt från elpannor och luftvärmepumpar till ett komplett värmepumpssortiment.

Värmen som värmepumpen utvinner kan hämtas från olika källor. Vi har värmepumpar för:

Mark
Värmepumpen hämtar upp en del av markens lagrade solenergi via den nergrävda markkollektorn.

Berg
Värmepumpen hämtar upp en del av bergets lagrade solenergi via en kollektor i ett borrat hål i berget.

Sjö
Värmepumpen hämtar upp en del av vattnets lagrade solenergi via sjökollektorn som är förankrad i sjöbotten.